Hvordan følges lærlinger opp?

Vi trenger dyktige fagarbeidere!

Bygg- og Anleggsnæringen trenger godt kvalifiserte fagarbeidere for å kunne utføre fremtidige byggeoppdrag på en tilfredsstilende måte.

Bedriftene er derfor opptatt av å gi dagens lærlinger så god opplæring som mulig. Klarer vi å sikre at opplæringsårene preges av kvalitet og gjennomtenkte løsninger vil resultatet være godt kvalifiserte fagarbeidere på sikt.

Vi er derfor opptatt av å nyttiggjøre oss all den fagkunnskap og medmenneskelighet som Bygg- og Anleggsnæringen representerer. Dette betyr at hele bedriften er opptatt av å ta vare på lærlingen. Bedriftsledelse, anleggsledelse og fagarbeidere har alle et ansvar for at det skapes et godt opplæringsmiljø på bygg- og anleggsplassen.

Følgende har et spesielt ansvar for å ta vare på deg som lærling:

Du har egen instruktør

Instruktøren har den daglige den daglige kontakt og oppfølging av lærlingen. Instruktøren har et spesielt ansvar for at du trives på arbeidsplassen og lærer faget.
Instruktøren er en dyktig fagmann, og trives i rollen som læremester for ungdom.

Lærlingansvarlig i bedriften 

Lærlingansvarlig representerer bedriften i alle forhold vedrørende fagopplæring. Lærlingansvarlig har ansvaret for at du til enhver tid har din egen instruktør, og at opplæringen gjennomføres etter læreplanen for faget. Lærlingansvarlig er ansvarlig for gjennomføringen av halvårssamtale med skriftlig vurdering og planlegging.

Tilsynsrepresentant

De ansatte velger tilsynsrepresentant for lærlingene. Tilsynsrepresentanten representerer de ansatte innen området fagopplæring, og fører tilsyn med at bedriften følger lover og regler innen fagopplæring.

Opplæringskontoret

  • Opplæringskontoret skriver lærekontrakt med deg på vegne av bedriften
  • Opplæringskontoret er ansvarlig for at for at bedriften gjennomfører opplæringen i samsvar med lover og forskrifter.
  • Opplæringskontoret besøker deg og instruktøren din regelmessig, og rapporterer til lærlingansvarlig.
  • Opplæringskontoret arrangerer kurs i emner du trenger forsterket opplæring.
  • Opplæringskontoret melder deg opp til fag- og svennebrev.
  • Opplæringskontoret bistår bedriften i å bli en og opplæringsarena.

Byggopps oppfølgingssystem  er utviklet for at alle som går i lære i våre medlemsbedrifter skal ha en så optimal læresituasjon som mulig, slik at vi oppfyller de krav som lover og forskrifter setter til oss. Systemet består av:

Planlegging

Det er viktig at opplæringen planlegges, det motvirker tilfeldigheter og sikrer opplæring i hele faget, og i samsvar med læreplanen. De langsiktige planene legges i lærlingsamtalen hvert halvår, med instruktøren, lærlingansvarlig, deg og evnt opplæringskontoret tilstede. Med bakgrunn i hva du trenger mer opplæring i, og bedriftens byggeprosjekter, settes det opp en grovplan for neste halvår. Dette er altså et skriftlig dokument.

Når opplæringskontoret besøker deg, sjekker de arbeidsoppgavene du har vært med på
og ser til at planene fra halvårssamtalen følges. Ute på byggeplassen planlegger du og instruktøren din hva du skal jobbe med til enhver tid, og hvordan arbeidet skal legges opp. Planleggingen foregår derfor fra time til time, og for hvert halvår. Det er viktig at det er samsvar mellom det du gjør hver dag og det som planlegges hvert halvår. I planleggingen av opplæringssituasjonen din må du som lærling være en naturlig deltaker, det er både ditt og instruktøren din sitt ansvar.

Gjennomføring

Gjennomføringen av opplæringen er arbeidsoppgavene du til enhver tid er med på. Disse arbeidsoppgavene må dokumenteres, dvs at de noteres i en spesiell loggbok.

Loggen er et verktøy for å sikre og dokumentere at du får opplæring i samsvar med læreplanen. I tillegg inneholder den en vurderingsdel for de enkelte læreplanmålene, som skal fylles ut av deg. Loggen er i prinsippet din læreplan, bruk derfor loggen til å måle deg hvordan du står i forhold til de mål du skal oppnå i læretiden.

Loggen skal fylles ut hver dag, og signeres av instruktøren din hver uke.

Vurdering

Vurdering er ikke bare å sette karakterer på en prestasjon. I læretiden innebærer det å vurdere også å veilede. Å veilede er å gi en person råd og hjelp til å arbeide og tenke selvstendig. Lærlinger har alltid blitt vurdert.

Instruktøren har alltid fulgt med på utviklingen av den enkelte lærling for å kunne vite når lærlingen er klar for vanskeligere oppgaver. Vurdering av lærlingens faglige prestasjoner gjøres derfor daglig, og lærlingen får tilbakemelding på de arbeidsoppgavene han utfører.

Hvert halvår holdes det i tillegg en lærlingsamtale med skriftlig vurdering av læreforholdet, med instruktør, lærlingansvarlig, deg og evnt opplæringskontoret tilstede. Dette er en skriftlig tilbakemelding til deg på hvordan læreforholdet går, og hvor du må arbeide mer/ får mer opplæring.

Samtalen skal ta for seg din faglige utvikling, innsats og motivasjon i faget, ditt fremmøte, din orden og ryddighet, samt andre forhold som har betydning for din læresituasjon. Samtalen gir også mulighet for å drøfte og planlegge tiltak i det videre arbeidet med opplæringen
din.

Kontakt BYGGOPP

Fikk du svar på det du lurte på? Du er uansett velkommen til å ta kontakt med oss i BYGGOPP!